DUPATO DUETODuetto có hiệu quả như nhau khi làm việc với miếng đệm mềm hoặc giao diện kết hợp với mài mòn vi trong quá trình sửa lỗi hoặc bằng miếng đánh bóng và hợp chất bọt trong giai đoạn đánh bóng. Nghiên cứu sâu rộng về động lực quỹ đạo ngẫu nhiên và thử nghiệm toàn diện dẫn đến việc lựa chọn một quỹ đạo 12mm cho Duetto. Chiều dài quỹ đạo này cải thiện đáng kể khả năng cải thiện bề mặt của thế hệ đĩa vi mô mới nhất. Sự kết hợp của Duetto và microabrasives đặc biệt hiệu quả khi làm mịn vỏ cam hoặc các khuyết tật đáng kể. Kết thúc được tạo ra bởi sự kết hợp này là cả đồng nhất và có thể dự đoán được, không có dấu hiệu chà nhám sâu.

Xem link gốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *