Báo giá RUPES

Item # Code Description Unit price (VND)
1
LHR75E
Máy đánh bóng quỹ đạo Bigfoot đế 80mm, quỹ đạo 12mm  
5,700,000
Mini random orbital polisher 80mm, orbit 12mm  
2
LHR75E/STN
Bộ máy đánh bóng quỹ đạo Bigfoot đế 80mm, quỹ đạo 12mm
1xLHR75E
2xCompound 250ml
4xPads
4xMicrofiber cloths
6,250,000
Mini random orbital polisher 80mm, orbit 12mm Standard Kit
3
LHR15II/STD
Máy đánh bóng quỹ đạo Bigfoot đế 150mm, quỹ đạo 15mm  
8,600,000
Random orbital polisher 150mm, orbit 15mm  
4
LHR15II/STN
Bộ máy đánh bóng quỹ đạo Bigfoot đế 150mm, quỹ đạo 15mm
1xLHR15II
2xCompound 250ml
2xPads
4xMicrofiber cloths
9,200,000
Random orbital polisher 150mm, orbit 15mm Standard Kit
5
LHR15II/DLX
Bộ máy đánh bóng quỹ đạo Bigfoot đế 150mm, quỹ đạo 15mm
1xLHR15II,
2xCompound 250ml,
4xPads,
4xMicrofiber cloths,
1xApron,
1xToolbag
10,500,000
Random orbital polisher 150mm, orbit 15mm Deluxe Kit
6
LHR21II/STD
Máy đánh bóng quỹ đạo Bigfoot đế 180mm, quỹ đạo 21mm  
8,900,000
Random orbital polisher 180mm, orbit 21mm  
7
LHR21II/STN
Bộ máy đánh bóng quỹ đạo Bigfoot đế 180mm, quỹ đạo 21mm
1xLHR21II,
2xCompound 250ml,
2xPads,
4xMicrofiber cloths
9,500,000
Random orbital polisher 180mm, orbit 21mm Standard Kit
8
LHR21II/DLX
Bộ máy đánh bóng quỹ đạo Bigfoot đế 180mm, quỹ đạo 21mm
1xLHR21II,
2xCompound 250ml,
4xPads,
4xMicrofiber cloths,
1xApron,
1xToolbag
11,200,000
Random orbital polisher 180mm, orbit 21mm Deluxe Kit
9
LK900E/STN
Máy đánh bóng quỹ đạo Mille đế 125mm, quỹ đạo 5mm
1xLK900E,
1xBacking pad 150mm,
2xPads,
2xCompound 250ml
9,200,000
Bigfoot Mille gear driven polisher 125mm, orbit 5mm
10 HR81M/DLX iBrid Nano Short neck kit 1xiBrid Nano short neck HR81M,
1xBIGFOOT Premium tool case,
2xPolishing compound Coarse, Fine
20xVelcro foam polishing pad,
4xColoured microfiber cloths,
1xSet of accessories
9,375,000
11 HR81ML/DLX iBrid Nano Long neck kit 1xiBrid Nano long neck HR81ML,
1xBIGFOOT Premium tool case,
2xPolishing compound Coarse, Fine,
20xVelcro foam polishing pad,
4xColoured microfiber cloths, 1xSet of accessories
9,900,000
  Item # Code Description Unit price (VND)
XI ĐÁNH BÓNG
1
9.BFZEPHIR
Xi thô bước 1 (xanh dương)
1000ml
780,000
Polishing compound coarse
2
9.BFQUARZ
Xi trung bình bước 2 (xanh lá)
1000ml
620,000
Polishing compound medium
3
9.BFKERAMIK
Xi tinh bước 3 (vàng)
1000ml
620,000
Polishing compound fine
4
9.BFDIAMOND
Xi rất tinh bước 4 (trắng)
1000ml
620,000
Polishing compound ultrafine
5
9.BFUHS
Xi đánh bóng 1 bước
1000ml
670,000
UHS easy gloss for ultra high solid surfaces
PHỚT MÚT ĐÁNH BÓNG
6
9.BF180H
Phớt mút thô 180mm
LHR21ES/ LHR21II
230,000
Polishing foam pad coarse 6/7″
7
9.BF180J
Phớt mút trung bình 180mm
LHR21ES/ LHR21II
230,000
Polishing foam pad medium 6/7″
8
9.BF180M
Phớt mút tinh 180mm
LHR21ES/ LHR21II
230,000
Polishing foam pad fine 6/7″
9
9.BF180S
Phớt mút rất tinh 180mm
LHR21ES/ LHR21II
230,000
Polishing foam pad ultrafine 6/7″
10
9.BF150H
Phớt mút thô 150mm
LHR15ES/ LHR15II/ LHR12E
210,000
Polishing foam pad coarse 5/6″
11
9.BF150J
Phớt mút trung bình 150mm
LHR15ES/ LHRC15II/ LHR12E
210,000
Polishing foam pad medium 5/6″
12
9.BF150M
Phớt mút tinh 150mm
LHR15ES/ LHR15II/ LHR12E
210,000
Polishing foam pad fine 5/6″
13
9.BF150S
Phớt mút rất tinh 150mm
LHR15ES/ LHR15II/ LHR12E
210,000
Polishing foam pad ultrafine 5/6″
14
9.BF100H
Phớt mút thô 100mm
LHR75/ LHR75E
140,000
Polishing foam pad coarse 3/4″
15
9.BF100J
Phớt mút trung bình 100mm
LHR75/ LHR75E
140,000
Polishing foam pad medium 3/4″
16
9.BF100M
Phớt mút tinh 100mm
LHR75/ LHR75E
140,000
Polishing foam pad fine 3/4″
17
9.BF100S
Phớt mút rất tinh 100mm
LHR75/ LHR75E
140,000
Polishing foam pad ultrafine 3/4″
PHỚT 1 BƯỚC
18
9.BF180U
Phớt mút đánh bóng 1 bước 180mm
LHR21ES/ LHR21II
230,000
UHS polishing foam pad
19
9.BF150U
Phớt mút đánh bóng 1 bước 150mm
LHR15ES/ LHR15II/ LHR12E
210,000
UHS polishing foam pad
20
9.BF100U
Phớt mút đánh bóng 1 bước 100mm
LHR75/ LHR75E
140,000
UHS polishing foam pad
PHỚT LÔNG MICROFIBER
21
9.BF170XH
Phớt lông thô bước 1 (xanh dương) 180mm
LHR21ES/ LHR21II
250,000
Microfiber polishing pad Cutting 6/7″
22
9.BF170XM
Phớt lông thô bước 2 (vàng) 180mm
LHR21ES/ LHR21II
250,000
Microfiber polishing pad Finishing 6/7″
23
9.BF150XH
Phớt lông thô bước 1 (xanh dương) 150mm
LHR15ES/ LHR15II/ LHR12E
220,000
Microfiber polishing pad Cutting 5/6″
24
9.BF150XM
Phớt lông thô bước 2 (vàng) 150mm
LHR15ES/ LHR15II/ LHR12E
220,000
Microfiber polishing pad Finishing 5/6″
25
9.BF100XH
Phớt lông thô bước 1 (xanh dương) 80mm
LHR75/ LHR75E
150,000
Microfiber polishing pad Cutting 3/4″
26
9.BF100XM
Phớt lông thô bước 2 (vàng) 80mm
LHR75/ LHR75E
150,000
Microfiber polishing pad Finishing 3/4″

Click me!