DATE: 2022

Địa chỉ: Audi Tân Bình – Lô IV-22 KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM